Strona główna >> Urząd miejski >> Informacje z magistratu >> Nabór na stanowisko głównego księgowego

Nabór na stanowisko głównego księgowego

06 lipca 2010 14:13:18

Kierownik Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Głównego Księgowego
1. Adres jednostki:
Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Oleśnie
ul. Wachowska 10a
46-300 OLESNO

2. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat


3. Wykształcenie: preferowane wyższe ekonomiczne

4. Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a/ ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów
magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej
3-letniej praktyki w księgowości,
b/ ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie
co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c/ wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d/ posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Posiadanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
3. znajomość programów finansowo-księgowych , płacowych obsługujących jednostki sektora finansów publicznych oraz programu Płatnik
4. otwartość na stosowanie nowych rozwiązań, zdolność analitycznego rozwiązywania problemów i wysokie umiejętności interpersonalne,

6. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:
1. prowadzenie rachunkowości Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
4. opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
5. prowadzenie spraw płacowych pracowników Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji ,
6. terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych,
7. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,
8. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie,
9. nadzór nad rozliczeniem inwentaryzacji.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. aktualne CV ,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni z praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
5. oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sądu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
6. oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności,
7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Nabór na Głównego Księgowego Krytej Pływalni w Oleśnie”
w terminie do dnia 19.07.2010r. do godz. 14.00
w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.


INFORMACJE DODATKOWE :
1. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
3. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających pożądane umiejętności
4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
5. Ofert odrzuconych nie zwracamy.


KIEROWNIK
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji
Jerzy Minkiewicz
Kalendarz wydarzeń
maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Pytanie do burmistrza
" Chcesz zadać pytanie Burmistrzowi? Skorzystaj z formularza lub zapoznaj się z dotychczasową listą pytań i odpowiedzi "
Interwencje
Zauważyłeś zły stan nawierzchni dróg, nieporządek w miejscach publicznych, uszkodzenia mienia publicznego lub niefunkcjonujące oświetlenie?
Na skróty
Sonda
www.olesno.pl

Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?

  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w miesiącu
  • sporadycznie